ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน

Krusani

รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


สวัสดีค่ะนักเรียน


ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนใน Website นี้จะเป็นเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 นอกจากนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูได้รวบรวมไว้แล้ว ครูยังมีตัวอย่างข้อสอบ O – Net ในแต่ละปีนำมาวิเคราะห์คำตอบให้นักเรียนได้รู้แนวทางเพื่อนำไปใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบ พร้อมทั้งใบงานคำถาม โดน ๆ เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะ

อ้อ..อย่าลืมคลิกเข้าไปที่ลิ้งค์แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนยิ่งขึ้นก่อนที่จะทดสอบความรู้ตัวเองเพื่อเป็นการประเมินผลค่ะ

สุดท้ายครูมีเรื่องเล่าสนุก ๆ ก่อนจะมาเป็นครูให้นักเรียนได้อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครที่อยากเป็นครูในอนาคต ลองคลิกเข้าไปติดตามอ่านนะคะ
ขอให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา กับเว็ปไซด์ ครูศนิค่ะ


คำชี้แจงขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่ 1.

ให้นักเรียนคลิกที่เมนู แบบทดสอบ ไปที่แบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนต้องทำข้อสอบชุดนี้ก่อนนะคะ ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบ 40 นาที ถ้าหมดเวลานักเรียนจะไม่สามารถทำข้อสอบต่อได้ แต่ละคนสามารถทำข้อสอบได้ครั้งเดียว เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบทันทีค่ะ แต่จะยังไม่เฉลยคำตอบ

ขั้นตอนที่ 2

ให้นักเรียนคลิกทีเมนู บทเรียน จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 5 หน่วย ให้เลือกเรียนทีละหน่วย โดยการคลิกปุ่ม สามเหลี่ยมตรงหน้าเมนูหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหน้าแรกของแต่ละหน่วยจะเป็นการคุยก่อนเรียน ตรงนี้ครูจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมไปถึงเนื้อหาทั้งหมดที่จะได้เรียนในหน่วยนั้น และได้อธิบายขั้นตอนการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้นให้นักเรียนได้เข้าใจการเรียนออนไลน์ด้วยตนเองนะคะ

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อคลิกเข้าไปที่หน่วยการเรียนรู้ 1-5 เลือกเรียนหน่วยไหนก่อนก็ได้ แต่ก่อนจะเริ่มเรียนแต่ละหน่วยให้เลือกคลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยนั้นก่อน ซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ แต่ละคนสามารถทำข้อสอบได้ครั้งเดียว เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบทันที แต่จะยังไม่เฉลยคำตอบ

ขั้นตอนที่ 4

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่อง จนครบในหน่วยนั้น ซึ่งครูได้แทรกการวิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา ด้วยค่ะ ดังนั้นค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ ทำความเข้าใจนะคะ

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาครบทุกเรื่องแล้ว ครูมีเมนูแหล่งเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยนั้นเพิ่มเติม มีทั้งที่เป็น website และ VDO ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรที่จะคลิกเข้าไปศึกษาตามลิ้งค์แหล่งเรียนรู้นะคะ

ขั้นตอนที่ 6

ให้นักเรียนคลิกที่เมนู แบบทดสอบหลังเรียน ของหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อทำการประเมินผลการเรียนรู้ตนเอง ซึ่งมีข้อสอบหน่วยละ 15 ข้อ มีสิทธิ์ทำข้อสอบได้ครั้งเดียว เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ พร้อมเฉลยข้อสอบให้นักเรียนทราบ

ขั้นตอนที่ 7

ให้คลิกที่ปุ่มเมนู ดาวน์โหลดใบงาน print ใบงานออกมาทำเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ใครที่ไม่สะดวกสามารถรับใบงานได้ที่ครู เมื่อทำใบงานเสร็จให้นำส่งครู

ขั้นตอนที่ 8

เมื่อนักเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูชี้แจงไว้จนครอบทุกหน่วยการเรียนรู้ นั่นหมายความว่านักเรียนเรียนจบเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา ส33103
ภาคเรียนที่ 1 แล้ว ให้คลิกที่เมนูหลัก แบบทดสอบ ไปที่แบบทดสอบหลังเรียน คลิกทำข้อสอบจำนวน 40 ข้อ เวลา
40 นาที นักเรียนมีสิทธิ์ทำข้อสอบได้ครั้งเดียว ถ้าหมดเวลาไม่สามารถทำข้อสอบได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จระบบจะแจ้งผลคะแนนที่นักเรียนทำได้ พร้อมเฉลยข้อสอบให้นักเรียนทราบ

ขั้นตอนที่ 9

เมนูตรวจสอบความก้าวหน้า เป็นข้อมูลคะแนนสอบก่อนเรียน – หลังเรียนของทุกหน่วย นักเรียนสามารถ ตรวจสอบผลคะแนนตนเอง ทั้งคะแนนสอบ และ คะแนนใบงาน จนไปถึงสรุปผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ส33103 ภาคเรียนที่ 1

หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์จะประสบผลสำเร็จ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ มีความซื่อสัตย์ในการเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูได้แจ้งไว้นะคะ