ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน

KruSani

รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รางวัลที่ได้รับ

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ปี 2562

มอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลครูดีเด่น
ปี 2559

มอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


รางวัลครูดีเด่น
ปี 2558

มอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

มอบโดยคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลเหรียญทอง คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ระดับประเทศ วิชาสังคมศึกษา
โครงการแข่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
นางสาวศศิประภา มุขธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
รับมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จากนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

นคีรน่ร

รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาสังคมศึกษา
โครงการแข่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559
เด็กหญิงบุญยะรัตน์ สมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
รับมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

AWARDS

รางวัลสื่อสร้างสรรค์

รางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 6
จัดโดย รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา พ.ศ. 2558

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม
สารคดี "เรื่อง มหัศจรรย์ความสุขแห่งข้าวเม่าสู่เรื่องเล่าปลายน้ำแม่มูล"

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับ โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร และ นายณัฐวุฒิ บัวงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุน BUCA TALENT เรียนฟรีในหลักสูตรปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


สารคดี เรื่อง มหัศจรรย์ความสุขแห่งข้าวเม่าสู่เรื่องเล่าปลายน้ำแม่มูล

ทีวีบูรพา กบนอกกะลา : กบนอกกะลาเทปพิเศษ งานซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 6

รางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 7
จัดโดย รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา พ.ศ. 2559

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม
สารคดี "เรื่อง ปลาแดก"

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับ โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร


รางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 8
จัดโดย รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา พ.ศ. 2560

รางวัลคุณค่าแห่งพลังงาน
สารคดี "เรื่อง จากหญ้าเคี้ยวเอื้องสู่เมืองแห่งพลังงาน"

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับ โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร


กบจูเนียร์ปี7 สารคดีเรื่อง ปลาแดก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี


กบจูเนียร์ปี7 ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม


กบจูเนียร์ปี 8 สารคดีเรื่อง : จากหญ้าเคี้ยวเอื้องสู่เมืองแห่งพลังงาน | รร.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประกาศผลรางวัลกบจูเนียร์ปี 8

CONTACT US

093-074-9638

krusani20@gmail.com

QR Code Line ID