ดาวน์โหลดใบงาน


ใบงานที่ 1.1

ใบงานที่1.1.pdf

ใบงานที่ 1.2

ใบงาน1.2.pdf

ใบงานที่ 1.3

ใบงานที่1.3.pdf

ใบงานที่ 1.4

ใบงานที่1.4.pdf

ใบงานที่ 1.5

ใบงานที่1.5.pdf