แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 1

ความรู้กฎหมายเบื้องต้น

ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม

กฎหมายระหว่างประเทศ (อ่านเพิ่มเติม)

1 : http://international-relations-what-to-know.blogspot.com/

2 : https://thailawonline.com/th/others/international-law.html#


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (อ่านเพิ่มเติม)

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560 (อ่านเพิ่มเติม)

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560 (อ่านเพิ่มเติม)

กฎหมายทั่วไป (อ่านเพิ่มเติม)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ (อ่านเพิ่มเติม)

รัฐธรรมนูญ (อ่านเพิ่มเติม)

กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร (อ่านเพิ่มเติม)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

ภาษีอากรเบื้องต้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้