ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่ควรให้ความสนใจ ดังนี้

1.

ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

สิทธิเด็กในสังคมไทยได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองมากขึ้น แต่การละเมิดสิทธิเด็กได้เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ เช่น การใช้แรงงานเด็ก คุณครูทำโทษนักเรียนโดยใช้อารมณ์ การไม่ให้เด็กแสดงความคิดเห็น การข่มขืนเด็กโดยคนในครอบครัวเป็นต้น

การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยยึดเด็กเป็นที่ตั้ง ภาครัฐและประชาชนควรร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก

2.

ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี

การละเมิดสิทธิสตรียังมีอยู่อย่างกว้างขวาง เช่น สามีข่มขืนภรรยาของตน การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเข้าไปมีบทบาทในตำแหน่งสำคัญของภาคราชการและเอกชน ผู้หญิงได้ตำแหน่งโดยมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ชาย ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี ควรจะพัฒนาจากครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็ง การให้ความสำคัญและให้เกียรติกับผู้หญิง เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งสำคัญของภาคราชการและเอกชนมากขึ้น และดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

3.

ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน

แรงงานมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่มีปัญหาที่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น นายจ้างบังคับให้ลาออกจากงานโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ได้รับเงินชดเชย นายจ้างเปลี่ยนรูปแบบการจ้างให้เป็นแบบจ้างเหมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลดสวัสดิการของลูกจ้างและเงินเงินเดือนในอัตราที่เคยได้รับการขัดขวางรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน การใช้ความรุนแรงกับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการและนายจ้างเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิของแรงงานที่ควรได้รับ นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน กระทรวงแรงงานมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง และเป็นผู้เจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสถานประกอบการ เมื่อการเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็สามารถฟ้องร้องกับศาลแรงงานได้ เป็นต้น4.

ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ

ในสังคมไทยมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในหลายเหตุแตกต่างกันไป โดยเฉพาะการศึกษา การทำงาน การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น คนพิการไม่ได้เรียนร่วมกับเด็กนักเรียนปกติ หรือสามารถทำงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียน โดยอ้างจากเหตุแห่งความพิการ มีร่างกายไม่เหมาะสม ไม่มีความพร้อมในด้านคน เงิน การจัดการ ทำให้ผู้พิการขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นการบั่นทอนความรู้สึกของผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคมอยู่แล้วให้ลดน้อยถอยลงไป

การแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ โดยส่งเสริมให้ผู้พิการได้เข้ามาทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น แม้ว่าผู้พิการจะมีอุปสรรคบ้างในการปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่ถ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานควรให้โอกาสผู้พิการเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่ต้องให้ผู้พิการต้องเป็นภาระกับสังคมและทำให้ผู้พิการเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ายิ่งขึ้น
5.

ปัญหาการละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า

การละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผ่านการปฏิบัติการ สิทธิในการดำรงชีวิต การตัดสินใจกำหนดอนาคตของตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการพัฒนา กล่าวคือ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การดูถูกเหยียดหยาม หรือการอคติทางชาติพันธุ์ การกีดกันในรูปแบบต่าง ๆ การนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวเขาไปทำเพื่อการค้าและการท้องเที่ยว การแย่งชิงทรัพยากรป่า การถูกมองว่าเป็นภัยสังคมต่อความมั่นคงของชาติเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นผู้ตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

การแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ภาครัฐและภาคเอกชนควรเปลี่ยนทัศนคติในกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีการร่วมมือกันกับเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน และองค์กรพันธมิตรในการเคลื่อนไหวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกรณีสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความตระหนักในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การรับรองสัญชาติว่าเป็นประชาชนคนไทย เป็นต้น

6.

ปัญหาการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนในสังคมมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการปฏิบัติที่ให้ความเป็นธรรมจากรัฐ แต่ประเทศไทยยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การใช้กำลังทำร้ายเพื่อให้ยอมรับสารภาพความผิด กลั่นแกล้งผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ผู้ต้องหาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่ การใช้กำลังในการสลายชุมนุมประท้วง โดยที่ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธ เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมให้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น