ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (non – renewable resource)

คือ สิ่งที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ต่าง ๆ เป็นต้น

2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ (renewable resource)

คือ สิ่งที่เมื่อนำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ หากใช้อย่างถูกวิธี มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษา เช่น สัตว์ ป่าไม้ ดิน เป็นต้น

3. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปแต่มีการหมุนเวียน (flow renewable resource)

เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีวัฏจักรการหมุนเวียนเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้ไม่หมดไป เช่น น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์ ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาถึงแก่ชีวิตหรือมีปัญหาขั้นวิกฤตได้


สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีความสัมพันธ์กันเอง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นด้วย สิ่งแวดล้อมแบ่งได้
2 ประเภท คือ


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างมีความสัมพันธ์กัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมมีผลต่อสิ่งอื่น ๆ เช่น เมื่อป่าไม้ถูกทำลายย่อมมีผลต่อสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งน้ำและภูมิอากาศ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ธรรมชาติขาดความสมดุล ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จึงต้องรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง ไม่ใช้จนเกินขอบเขตและความจำเป็น เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำดังกล่าวก็คือมนุษย์