แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 5

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิชัยพัฒนา (อ่านเพิ่มเติม)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คิดใหม่

ของขวัญจากดิน

เกษตรทฤษฎีใหม่


ธุรกิจยั่งยืน เพราะพอเพียง