ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจ1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร

แนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” เป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรโดยเฉพาะ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เกษตรสามารพึ่งตนเองได้ ลดการพึ่งพิงจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ด้วยอาหารที่เพียงพอต่อการยังชีพแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือออกไปขายจนสร้างรายได้งอกเงยให้แก่เกษตรกรตลอดปีได้ด้วย

ขอบพระคุณที่มาภาพจาก : https://www.thansettakij.com/content/columnist/427004

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เป็นการจัดการบริหารที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากเกษตรมักประสบปัญหาในการเพาะปลูกโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ำ “น้ำ” จึงถือว่าเป็น “หัวใจ” ของทฤษฎีใหม่ โดยมีการบริหารจัดการที่ดินและน้ำออกเป็นอัตราส่วน 30 : 30 : 10

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3
ตัวอย่างแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเกษตร

- ความพอประมาณ : ปลูกข้าวเพื่อกินเหลือจึงขาย กลุ่มแม่บ้านผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้เสริม กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทำใช้เองภายในชุมชน เลี้ยงไหม

- ความมีเหตุผล : การจัดงานต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน งานบุญต่าง ๆ ควรมีการทำบัญชีรายรับ –รายจ่าย

- ความมีภูมิคุ้มกัน : ปลูกพืชเสริมหลังเก็บเกี่ยว เลี้ยงสัตว์หลายชนิด มีกลุ่มออมทรัพย์ จัดร้านค้าชุมชน มียุ้งฉางข้าวส่วนรวม กองทุนสวัสดิการชุมชน

- เงื่อนไขความรู้ : มีแกนนำชุมชนผลัดเปลี่ยนไปดูงานและกระจายความรู้ให้คนในชุมชน

- เงื่อนไขคุณธรรม : จัดกิจกรรมสำหรับคุณธรรมของคนในพื้นที่ ยึดมั่นในประเพณีที่ดีงาม2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม การค้าและบริการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับและทุกสาขาอาชีพโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ เน้นการปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม อาทิ ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมไม่ควรขยายการลงทุนหรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัว และนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือภายนอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลในระยะยาว แต่ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างเป็นขั้นตอน มีการกระจายความเสี่ยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ

ขอบพระคุณที่มาภาพจาก : https://www.doikham.co.th/

ความพอประมาณ

-พอประมาณในด้านการผลิตไม่ผลิตสินค้ามากเกินไป ไม่ผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง หาวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- พอประมาณในการรับทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

-จัดโครงการ “โรงงานสีเขียว” เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนข้างเคียง


ความมีเหตุผล

ทั้งนี้เรื่องของการสรรหาบุคคลที่มีทั้ง “คุณภาพและคุณธรรม” ความมีเหตุผลในการบริหารจัดการงาน จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมการมีภูมิคุ้มกัน

มีเงินออมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นการสะสมทุน เพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมหากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ได้เป็นภาระมากเกินไป สรรหาหรือคัดเลือกคนเก่งและคนดีให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในงาน ส่งเสริมกำลังใจและสวัสดิการให้แก่พนักงาน
เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม

มีการจัดอบรมทั้งแนวคิด เทคนิควิธีในการบริหาร การบริการ งานการตลาด ให้แก่พนักงาน บุคลากรต่าง ๆ นอกจากนี้อาจยังมีโครงการอบรมคุณธรรมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้พนักงานและบุคลากรมีการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรม