ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการดำรงชีวิตและดำรงชาติที่มีลักษณะเป็นพหุนิยมยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง โดยไม่ขัดแย้งกัน มีพื้นฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับชั้นตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ขอบพระคุณที่มากาภพจาก : https://www.ntbdays.com/kaset/4263

1. แนวคิด

การพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับชั้นตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศดำเนินไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง ให้เกิดความสมดุลพอดีระหว่างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นในชนบทที่เป็นรากฐานของสังคมและความสมดุลของการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

2. เป้าประสงค์

เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ ดังนั้น เป้าประสงค์การพัฒนาประเทศจึงมุ่งสร้างความสมดุลของวิถีการพัฒนาเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเข้าด้วยกัน รวมทั้งสร้างสมดุลมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ การพัฒนาระหว่างภายในประเทศกับโลกภายนอก สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ กลั่นกรองเลือกรับสิ่งที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาป้องกันภัยคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

3. หลักการ

การวางแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับจะต้องยึดหลักการความพอเพียง ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่

1) ความมีเหตุผล การดำเนินการใด ๆ ต้องใช้หลักความมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา” รู้ว่าสถานะของประเทศเราเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาเรื่องใด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ข้อดีข้อเสียที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อจะรู้จักเลือกรับนำสิ่งที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้และเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์

ขอบพระคุณที่มาภาพจาก : https://readthecloud.co/alive-trip-seed-collector/

ขอบพระคุณที่มาภาพจาก : http://5920104741wipa.blogspot.com/2017/05/blog-post_17.html

2) ความพอประมาณ วิธีคิดอย่างมีเหตุผลดังกล่าวนำสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักความพอประมาณในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ

3) ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การดำเนินการใด ๆ ต้องเตรียมจัดการความเสี่ยงด้วยระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พอเพียงรับผลกระทบและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4) เงื่อนไขพื้นฐาน การดำเนินการใด ๆ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ