ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน

KruSani

รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพื้นฐาน
จำนวน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบายเรื่องความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นๆ และกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตและครอบครัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของความรู้เรื่องกฎหมายต่าง ๆ สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และระบุแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติตามลำดับ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื้อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.4-6/1

ส 2.1 ม.4-6/4

ส 3.1 ม.4-6/2

ส 5.2 ม.4-6/1

ส 5.2 ม.4-6/2

ส 5.2 ม.4-6/3

ส 5.2 ม.4-6/5


รวม 7 ตัวชี้วัด