ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน

KruSani

รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ส33101.pdf
เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ส33101.pdf